/ 194

Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Upload: TrangBui.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 742|Tải về: 5|Cấp: Tiến sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của các quốc gia trong thời đại ngày nay, quá trình toàn cầu hóa khu vực và thế giới đã dẫn đến hội nhập kinh tế trên phạm vi quốc tế. trong xu thế đó, đảng và nhà nước ta đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của vấn đề mang tính thời đại nờn đó chủ động thực hiện đường lối mở cửa, hội nhập với khu vực và quốc tế. quá trình hội nhập được diễn ra trên nhiều lĩnh vực. quá trình hội nhập về kinh tế đã làm cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng trở nên sôi động, đa dạng và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn. quá trình này đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.