Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Cấp:Tiến sĩ|Lượt xem:745|Tải về:5|Số trang:194 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của các quốc gia trong thời đại ngày nay, quá trình toàn cầu hóa khu vực và thế gi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.