Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:1725|Tải về:10|Số trang:102 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời đánh dấu một bước chuyển biến vô cùng trọ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.