/ 102

Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay

Upload: RuaNhoc.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 1724|Tải về: 10|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời đánh dấu một bước chuyển biến vô cùng trọng đại của dân téc ta. nó đập tan ách thống trị thực dân tàn bạo, xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời đưa dân téc ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân téc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân được làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng cộng sản việt nam luôn coi dân chủ là một nội dung quan trọng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực để nhân dân ta vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng, vừa là bản chất và đặc trưng của chế độ mới. đại hội đại biểu toàn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.