Hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam (slide)

Upload: SongNgu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1084|Tải về: 5|Cấp: Đại học

phần i: lý luận chung về ngân hàng thương mại phần ii: thực trạng về hoạt động của các nhtm ở việt nam hiện nay. phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức phần iii: một số giải pháp chủ yếu để tăng cường hiệu quả hoạt động của các nhtm ở việt nam trong xu thế hội nhập

Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Phần II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC

Phần III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM Ở VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

[Ẩn quảng cáo]