Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Phần II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC

Phần III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM Ở VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

Hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam (slide)

phần i: lý luận chung về ngân hàng thương mại phần ii: thực trạng về hoạt động của các nhtm ở việt nam hiện nay. phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách t

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:800|Tải về:5|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo:

Tag: hoạt động ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại việt nam, hoạt động thương mại việt nam, hoạt động của ngân hàng, huy động vốn ngân hàng thương mại, ngân hàng ngoại thương việt nam, ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam, ngân hàng kỹ thương việt nam, ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam, tổ chức hoạt động của ngân hàng,