Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Cấp:Đại học|Lượt xem:951|Tải về:6|Số trang:125 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

1. tính cấp thiết của đề tài dưới sự lãnh đạo của đảng ta, công cuộc đổi mới của đất nước trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều mặt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.