Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoạt động Marketing của doanh nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:319|Tải về:1|Số trang:54 | Ngày upload:05/06/2012

nhận xét của giáo viên hướng dẫn họ và tên sinh viên: .....lớp:..... địa điểm thực tế: 1. tiến độ thực tế của sinh viên: - mức độ liên hệ với giáo viên: - thời

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.