/ 39

Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Upload: DalaMi.dokovn|Ngày: 28/11/2011|Lượt xem: 431|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mở đầu đất nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất lương thực chủ yếu là cây lúa nước mà một số hoa màu khác nhưng phân tán. bên cạnh đó, nề kinh tế của nước ta còn gặp nhiều khó khăn, chưa có đượcnề tảng để tạo đà phất triển. đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi năm 1986 đã mở ra cho nền kinh tế nông nghiệp một hướng đi mới với một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của nhà nước và đặc biệt là nền kinh tế nông nghiệp đã được chú trọng hơn. từ sau nghị quyết 10 của bộ chính trị và nhiều chính sách mới được ban hành đã giải quyết được những ràng buộc phong kiến phi kinh tế trong nông nghiệp và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.