/ 26

kế hoạch marketing của Unilever trên thị trường Việt Nam

Upload: HuyenTran.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 2643|Tải về: 11|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 2 chương1:kế hoạch marketing của unilever việt nam 4 1.1.giới thiệu chung về công ty unilever việt nam 4 1.2.một số hoạt động marketing của unilever việt nam 4 1.3.những kết quả đạt được của unilever việt nam nhờ hoạt động marketing 8 chương2:phân tích kế hoạch marketing của unilever việt nam 11 2.1. vị thế và tiềm năng của unilever việt nam 11 2.1.1. vị thế của unilever việt nam 11 2.1.2. tiềm năng của unilever việt nam 12 2.2. phân tích kế hoạch marketing của unilever việt nam 15 2.3. tình hình thực hiện kế hoạch marketing của ukilever việt nam 19 chương 3: bài học kinh nghiệm và một số khuyến nghị với unilever việt nam 20 3.1. bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp việt nam 20 3.2. những thuận lợi và khó khăn trong kế hoạch marketing của unilever việt nam 21 3.3. định hướng kế...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.