Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Cấp:Đại học|Lượt xem:1512|Tải về:5|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

stt phụ lục chương 1 sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép sơ đồ hạch toán thanh toán bhxh, bhyt, kpcđ sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương hỡnh

STT Phụ lục

Chương 1 Sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép

Sơ đồ hạch toán thanh toán BHXH, BHYT, KPCĐ

Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương

Hỡnh thức kế toỏn sổ cỏi:

Hỡnh thức kế toỏn nhật ký chung:

Hỡnh thức kế toỏn chứng từ ghi sổ:

Hỡnh thức kế toỏn nhật ký chứng từ:

Chương 2 Bảng chấm công

Bảng thanh toán lương

Phiếu Chi tiền mặt

Sổ Quỹ

Bảng kê chứng từ ghi sổ

Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương

Sổ cái Tài khoản 334- Phải trả công nhân viên

Sổ cái Tài khoản 3382- Kinh phí công đoàn

Sổ cái Tài khoản 3383- Bảo hiểm xã hội

Sổ cái Tài khoản 3384- Bảo hiểm y tế

Sổ nhật ký chung

Sơ Đồ Trỡnh Tự Kế Toỏn Tiền Lương Và các khoản trích Theo lương

Chương 3 Sơ đồ trích kế toán trước tiền lương nghỉ phép

Tag: các khoản trích theo lương, khoản trích theo lương, các khoảng trích theo lương, kế toán tiền lương, tác kế toán tiền lương, hạch toán kế toán tiền lương, bài giảng kế toán tiền lương, tài liệu kế toán tiền lương, luận văn kế toán tiền lương, các khoản trích theo lƣơng,