Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 1

Cấp:Đại học|Lượt xem:1046|Tải về:2|Số trang:59 | Ngày upload:27/02/2012

mục lục danh mục ký hiệu viết tắt cp: cổ phần dn: doanh nghiệp ts: tài sản bhxh: bảo hiểm xã hội bhyt: bảo hiểm y tế bhtn: bảo hiểm thất n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.