Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Upload: ChienDoVan.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 445|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 3 phần 1. đặc điểm kinh doanh và tổ chức quản lý kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty tnhh edd. 4 1.1. đặc điểm kinh doanh công ty tnhh edd 4 1.2. chức năng, nhiệm vụ của công ty tnhh edd 4 1.2.1. chức năng: 4 1.2.2. nhiệm vụ:

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN 1. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH EDD. 4

1.1. Đặc điểm kinh doanh Công ty TNHH EDD 4

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH EDD 4

1.2.1. Chức năng: 4

1.2.2. Nhiệm vụ: 5

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH EDD 6

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH EDD 7

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH EDD 8

1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty: 8

1.5.2. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tại Công ty 9

1.5.3. Tình hình sử dụng máy tính trong công tác kế toán tại Công ty: 10

1.5.4.Thị trường bán hàng của Công ty TNHH EDD 12

1.5.5. Phương thức bán hàng của Công ty TNHH EDD 12

PHẦN 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỆU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH EDD 13

2.1. Thực trạn thụ hàng hóa tại Công ty TNHH EDD 13

2.1.1. Thủ tục, chứng từ sử dụng: 13

2.2. Tài khoản, sổ sách sử dụng 14

2.3. Trình tự hạch toán: 15

2.3.1. Sơ đồ hạch toán: 15

2.3.2. Phương pháp bán buôn: 15

2.4. Phương pháp bán lẻ 27

2.5. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ 32

2.5.1. Hạch toán chi phí bán hàng: 32

2.5.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 37

2.5.3. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ vật liệu xây dựng 39

PHẦN 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỆU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY EDD 40

3.1. Nhận xét chung về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH EDD 40

3.1.1. Ưu điểm 40

3.1.2. Nhược điểm 40

3.2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH EDD 41

KẾT LUẬN 46

[Ẩn quảng cáo]