Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Khái niệm, bản chất, đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể

Cấp:Đại học|Lượt xem:1145|Tải về:8|Số trang:8 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

trước đây, trong pháp luật lao động việt nam gọi thỏa ước lao động tập thể là “hợp đồng tập thể” với nội dung và phạm vi áp dụng chủ yếu trong doanh nghiệp nhà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.