/ 32

Khái niệm , phân loại và vai trò của kinh doanh nhập khẩu đối với nền kiNh tế quốc dân.

Upload: NamIem.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 5577|Tải về: 13|Cấp: Đại học

lý luận chung về kinh doanh xuất nhập khẩu i. khái niệm , phân loại và vai trò của kinh doanh nhập khẩu đối với nền kinh tế quốc dân. 1.khái niệm về hoạt động nhập khẩu . kh¸i niöm vò ho¹t (r)éng nhëp khèu . ngày nay trong xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia trên hành tinh chóng ta không thể sống một cách riêng rẽ được mà phải cuấn theo dòng xoáy của nền kinh tế thế giới, tham gia vào các quan hệ đầu tư quốc tế, dịch vụ quốc tế và thương mại quốc tế ... trong đó kinh doanh quốc tế có vai trò rất quan trọng đối với quá trình hội nhập kinh tế thế giới của mỗi quốc gia, đúng như các nhà kinh tế học chủ nghĩa trọng thưong đã nói " thương mại là hòn đá thử vàng đối với sự phồn vinh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.