KHẢO SÁT ĐỘNG HỌC QUAY VÒNG CỦA XE 4 CẦU CHỦ ĐỘNG CÓ 2 CẦU DẪN HƯỚNG(TM+CAD+ chương trình)

Upload: TuyetNguyen.dokovn0|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 992|Tải về: 5|Cấp: Đại học

bộ quốc phòng                               cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam   học viện kỹ thuật quân sự                                    độc lập – tự do – hạnh phúc khoa động lực phê chuẩn độ mật: ngày tháng năm 2008 số: chủ nhiệm kho

                BỘ QUỐC PHÒNG                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA ĐỘNG LỰC

Phê chuẩn Độ mật:

Ngày tháng năm 2008 Số:

CHỦ NHIỆM KHOA

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: Võ Kim Hòa Lớp khoá: 38

Ngành: Cơ khí Chuyên ngành: Xe quân sự

1. Tên đề tài: Khảo sát động học quay vòng của xe 4 cầu chủ động có 2 cầu dẫn hướng

2. Các số liệu ban đầu: Các thông số kỹ thuật của xe MAZ-543

3. Nội dung bản thuyết minh:

Mở đầu

Ch­ương 1. Tổng quan về xe 4 cầu và xe 4 cầu có 2 cầu dẫn hướng.

Ch­ương 2. Đặc điểm kết cấu hệ thống lái xe MAZ-543

Ch­ương 3. Động học quay vòng hệ thống lái MAZ-543

Ch­ương 4. Khảo sát động học quay vòng MAZ-543 bằng phần mềm ADAM.

Kết luận.

4. Số l­ượng, nội dung các bản vẽ:

           Sơ đồ bố trí chung hệ thống lái xe MAZ-543  A0 .

 Kết cấu cơ cấu lái và hộp tay lái xe MAZ-543  A0 .

Kết cấu trợ lực lái và van phân phối xe MAZ-543  A0 .

Sơ đồ nguyên lý hệ thống lái xe MAZ-543  A0 .

Kết quả kiểm tra động học hình thang lái xe MAZ-543  A0 .

5. Cán bộ h­ướng dẫn (Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị, h­ớng dẫn toàn bộ hay từng phần)

Trần Minh Sơn, Th­ượng tá, TS, GVC.

Bộ môn Ô tô quân sự, Khoa Động lực, HVKTQS

Hư­ớng dẫn toàn bộ

Ngày giao nhiệm vụ: 13-3- 2008 Ngày hoàn thành 13- 06- 2008

Hà Nội, ngày 13 tháng 06năm 2008

Chủ nhiệm bộ môn Cán bộ h­ướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên, học hàm, học vị)

Thư­ợng tá, TS. Nguyễn Văn Trà Thư­ợng tá, TS. Trần Minh Sơn

Đã hoàn thành và nộp đồ án ngày tháng . năm 2008

Học viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Kim Hòa

[Ẩn quảng cáo]