Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

                BỘ QUỐC PHÒNG                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA ĐỘNG LỰC

Phê chuẩn Độ mật:

Ngày tháng năm 2008 Số:

CHỦ NHIỆM KHOA

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: Võ Kim Hòa Lớp khoá: 38

Ngành: Cơ khí Chuyên ngành: Xe quân sự

1. Tên đề tài: Khảo sát động học quay vòng của xe 4 cầu chủ động có 2 cầu dẫn hướng

2. Các số liệu ban đầu: Các thông số kỹ thuật của xe MAZ-543

3. Nội dung bản thuyết minh:

Mở đầu

Ch­ương 1. Tổng quan về xe 4 cầu và xe 4 cầu có 2 cầu dẫn hướng.

Ch­ương 2. Đặc điểm kết cấu hệ thống lái xe MAZ-543

Ch­ương 3. Động học quay vòng hệ thống lái MAZ-543

Ch­ương 4. Khảo sát động học quay vòng MAZ-543 bằng phần mềm ADAM.

Kết luận.

4. Số l­ượng, nội dung các bản vẽ:

           Sơ đồ bố trí chung hệ thống lái xe MAZ-543  A0 .

 Kết cấu cơ cấu lái và hộp tay lái xe MAZ-543  A0 .

Kết cấu trợ lực lái và van phân phối xe MAZ-543  A0 .

Sơ đồ nguyên lý hệ thống lái xe MAZ-543  A0 .

Kết quả kiểm tra động học hình thang lái xe MAZ-543  A0 .

5. Cán bộ h­ướng dẫn (Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị, h­ớng dẫn toàn bộ hay từng phần)

Trần Minh Sơn, Th­ượng tá, TS, GVC.

Bộ môn Ô tô quân sự, Khoa Động lực, HVKTQS

Hư­ớng dẫn toàn bộ

Ngày giao nhiệm vụ: 13-3- 2008 Ngày hoàn thành 13- 06- 2008

Hà Nội, ngày 13 tháng 06năm 2008

Chủ nhiệm bộ môn Cán bộ h­ướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên, học hàm, học vị)

Thư­ợng tá, TS. Nguyễn Văn Trà Thư­ợng tá, TS. Trần Minh Sơn

Đã hoàn thành và nộp đồ án ngày tháng . năm 2008

Học viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Kim Hòa

KHẢO SÁT ĐỘNG HỌC QUAY VÒNG CỦA XE 4 CẦU CHỦ ĐỘNG CÓ 2 CẦU DẪN HƯỚNG(TM+CAD+ chương trình)

bộ quốc phòng                               cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam   học viện kỹ thuật quân sự                                    độc lập – tự do –

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:550|Tải về:1|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: