Khảo sát thành phần hóa học của cây an điền hoa nhỏ hedyotis tenelliflora blume, họ cà phê (rubiaaceae)

Upload: AnhChoncodon.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 443|Tải về: 0|Cấp: Tiến sĩ

Chuyên mục:

trang nhan đề lời cảm ơndanh mụcmục lụcdanh mục các hình vẽdanh mục các sơ đồ và bảng biểudanh mục các từ viết tắt và kí hiệumở đầuchương 1 – tổng quan trang1.1. đặc tính thực vật .11.1.1. mô tả thực vật .11.1.2. phân bố .11.2.

Trang nhan đề

Lời cảm ơn

Danh mục

MỤC LỤC

Danh mục các hình vẽ

Danh mục các sơ đồ và bảng biểu

Danh mục các từ viết tắt và kí hiệu

MỞ ĐẦU

Chương 1 – TỔNG QUAN Trang

1.1. ĐẶC TÍNH THỰC VẬT .1

1.1.1. Mô tả thực vật .1

1.1.2. Phân bố .1

1.2. NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH .3

1.2.1. Nghiên cứu về dược tính trên cây Hedyotis tenelliflora Blume .3

1.2.2. Nghiên cứu về dược tính trên một số cây cùng chi Hedyotis .3

1.2.2.1. Hedyotis auricularia L. – An điền tai .3

1.2.2.2. Hedyotis biflora (L.) Lam. – An điền hai hoa 3

1.2.2.3. Hedyotis capitella var. mollis Pierre ex Pit. – An điền mềm 4

1.2.2.4. Hedyotis corymbosa (L.) Lam – Cỏ Lưỡi rắn 4

1.2.2.5. Hedyotis diffusa Willd – Bạch hoa xà thiệt thảo 5

1.2.2.6. Hedyotis hedyotidea (DC) Hand. Marr. 5

1.2.2.7. Hedyotis herbacea L. – An điền cỏ .5

1.2.2.8. Hedyotis heynii R, Br. – Cỏ lữ đồng . .6

1.2.2.9. Hedyotis verticillata (L.) Lamk – An điền nhám 6

1.2.2.10. Hedyotis pinifolia Wall ex G. Don – Bòi ngòi lá thông .6

1.3. NGHIÊN CỨU VỀ HÓA HỌC .7

1.3.1. Nghiên cứu về hóa học trên cây Hedyotis tenelliflora Blume .7

1.3.2. Nghiên cứu về hóa học trên cây một số cây cùng chi 7

1.3.2.1. Hedyotis acutangula Champ. ex Benth – An điền cạnh nhọn .7

1.3.2.2. Hedyotis affinni .7

1.3.2.3. Hedyotis auricularia L – An điền tai, cỏ đồng tiền. .7

1.3.2.4. Hedyotis biflora (L.) Lam − An điền hai hoa .8

1.3.2.5. Hedyotis capitellata var.mollis Pierre ex Pit − Dạ cẩm. . 8

1.3.2.6. Hedyotis chrysotricha 8

1.3.2.7. Hedyotis corymbosa (L.) Lam – Cóc mẵn 8

1.3.2.8. Hedyotis crassifolia A. DC – An điền lá dày 9

1.3.2.9. Hedyotis dichotoma Koen. Ex Roth – An điền lưỡng phân .9

1.3.2.10. Hedyotis diffusa Willd – Cỏ lưỡi rắn hoa trắng .9

1.3.2.11. Hedyotis hedyotidea (DC.) Hand. Marr. .10

1.3.2.12. Hedyotis herbacea L. – An điền cỏ .10

1.3.2.13. Hedyotis heynii R. Br – Cỏ lữ đồng . 10

1.3.2.14. Hedyotis lawsoniae .10

1.3.2.15. Hedyotis lindleyana Hook. – An điền Lindley 10

1.3.2.16. Hedyotis lineata Roxb. – An điền lằn .10

1.3.2.17. Hedyotis merguensis Hook. f. − Răm núi .11

1.3.2.18. Hedyotis microcephala Pierre ex Pit. − An điền đầu nhỏ .11

1.3.2.19. Hedyotis nigricans L. − Hoa kim cương .11

1.3.2.20. Hedyotis nudicaulis .11

1.3.2.21. Hedyotis pinifolia Wall. ex G. Don. − An điền lá thông .12

1.3.2.22. Hedyotis pressa Pierre ex. – An điền sát .12

1.3.2.23. Hedyotis retrorsa Boiss 12

1.3.2.24. Hedyotis symplociformis (Pit.) Phamhoang – An điền dung 12

Chương 2 – NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ

2.1. KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU .22

2.1.1. Thu hái và xử lý mẫu 22

2.1.2. Xác định độ ẩm 22

2.2. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO .22

2.3. LY TRÍCH, CÔ LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CÂY HEDYOTIS TENELLIFLORA BLUME .26

2.4. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT ĐÃ CÔ LẬP ĐƯỢC .31

2.4.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất TENE.C2 .31

2.4.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất TENE.C1 32

2.4.3. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất TENE.C5 35

2.4.4. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất TENE.C4 38

2.4.5. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất TENE.C6 41

2.4.6. Nhận định chung khi xác định cấu trúc hóa học các hợp chất

iridoid glycosid cô lập được 43

2.4.7. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất TENE.C3 50

2.4.8. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất TENE.C7 54

2.4.9. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất TENE.C10 57

2.4.10. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất TENE.C8 65

Chương 3 – KẾT LUẬN 69

Chương 4 – THỰC NGHIỆM

4.1. HÓA CHẤT, THIẾT BỊ 72

4.1.1 Hóa chất 72

4.1.2. Thiết bị .72

4.2. TRÍCH LY VÀ CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TỪ CÂY

AN ĐIỀN HOA NHỎ - HEDYOTIS TENELLIFLORA BLUME 73

4.2.1. Điều chế các loại cao .73

4.2.2. Cô lập các hợp chất hữu cơ 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤ

[Ẩn quảng cáo]