Khảo sát thành phần hóa học của lá cây lô hội, Aloe Barbadensis M., Var. Chinensis. họ liliaceae

Upload: BinhTran.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1289|Tải về: 10|Cấp: Đại học

ms: dhkhtn-lvhh-hc015 số trang: 107 ngành: hóa học chuyên ngành: hữu cơ trường: đhkhtn tphcm năm: 2000 cấu trúc luận văn mở đầu tổng quan 2.1. đặc điểm thực vật của cây lô hội, aloe barbadensis m., var. chinensis. họ liliaceae (hành tỏi) 2.2. các nghiên cứu về dược lý 2.3. thành phần hóa học

MS: DHKHTN-LVHH-HC015

SỐ TRANG: 107

NGÀNH: HÓA HỌC

CHUYÊN NGÀNH: HỮU CƠ

TRƯỜNG: ĐHKHTN TPHCM

NĂM: 2000

CẤU TRÚC LUẬN VĂN

MỞ ĐẦU

TỔNG QUAN

2.1. Đặc điểm thực vật của cây lô hội, Aloe Barbadensis M., Var. Chinensis. họ liliaceae (hành tỏi)

2.2. Các nghiên cứu về dược lý

2.3. Thành phần hóa học

NGHIÊN CỨU

3.1. Định danh và xử lý mẫu cây nghiên cứu

3.2. Khảo sát định tính các cấu tử hữu cơ trong cây lô hội

3.3. Khảo sát Antraglicosid tách chiết và cô lập từ lá tươi cây lô hội

3.4. Khảo sát dẫn xuất Antraquinon ly trích, tách chiết và cô lập từ lá tươi cây lô hội

3.5. Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của Antraglicosid cô lập từ lá tươi cây lô hội

KẾT LUẬN

THỰC NGHIỆM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

[Ẩn quảng cáo]