/ 21

Khấu hao tài sản cố định hữu hình

Upload: HauNguyenVan.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 2920|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục a. lời giới thiệu b. nội dung phần i: những vấn đề chung về khấu hao tài sản cố định hữu hình i.khái quát chung 1. khái niệm tài sản cố định ,tài sản cố định hữu hình ,hao mòn và khấu hao 2.sự cần thiết phải trích khấu hao tài sản cố định hữu hình ii các vấn đề kế toán liên quan đến khấu hao tài sản cố định 1.phưong pháp khấu hao đường thẳng 2.phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần 3.phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm sản xuất . phần ii: thực trạng kế toán khtscđhh tại việt nam và trấn thế giới i.thực trạng việt nam 1khái quát về chế độ quản lý ,sử dụng và trích khấu hao tscđ 2.nguyên tắc trích khấu hao tscđ 3tài khoản và phương pháp hạch toán 4.quy trình hạch toán ii.thực tế trấn thế giới 1.chuẩn mực kế toán quốc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.