Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Cấp:Đại học|Lượt xem:1544|Tải về:3|Số trang:0 | Ngày upload:29/10/2012

việc phối hợp các chuẩn mực kiểm toán và hệ thống hoá thành chương trình kiểm toán chi tiết sẽ giúp kiểm toán viên hoàn thành công việc kiểm toán nhanh chóng và

Việc phối hợp các chuẩn mực kiểm toán và hệ thống hoá thành chương trình kiểm toán chi tiết sẽ giúp kiểm toán viên hoàn thành công việc kiểm toán nhanh chóng

và đúng hướng. Đặc biệt, chuẩn mực kiểm toán kiểm toán số 501 co nội dung hướng dẫn cách thức kiểm toán liên quan trực tiếp đến khoản mục hàng tồn kho, đã hỗ trợ kiểm

toán viên rất nhiều trong công tác kiểm toán

Đề tài: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán dưới góc độ vận dụng các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam gồm 3 phần chính sau:

Phần 1: Giới thiệu chung

Phần 2: Kết quả thực hiện đề tài:

Chương 1: Cơ sở lý luận về Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán dưới góc độ vận dụng các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam

Chương 2: Vận dụng chuẩn mực kế toán và kiểm toán trong Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán tại công ty kiểm toán Pricewaterhouse - Coopers

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về việc vận dụng chuẩn mực kế toán và kiểm toán của VN trong Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Phần 3: Kết luận

Tag: kiểm toán hàng tồn kho, kế toán hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, kế toán hàng toán tồn kho, kiểm toán bán hàng, bài giảng kế toán hàng tồn kho, tài liệu kế toán hàng tồn kho, công tác kế toán hàng tồn kho, hàng tồn kho, quản trị hàng tồn kho,