kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Upload: ColdEyes.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 1869|Tải về: 5|Cấp: Đại học

việc phối hợp các chuẩn mực kiểm toán và hệ thống hoá thành chương trình kiểm toán chi tiết sẽ giúp kiểm toán viên hoàn thành công việc kiểm toán nhanh chóng và đúng hướng. đặc biệt, chuẩn mực kiểm toán kiểm toán số 501 co nội dung hướng dẫn cách thức kiểm toán liên quan trực tiếp đến khoản mục hàng

Việc phối hợp các chuẩn mực kiểm toán và hệ thống hoá thành chương trình kiểm toán chi tiết sẽ giúp kiểm toán viên hoàn thành công việc kiểm toán nhanh chóng

và đúng hướng. Đặc biệt, chuẩn mực kiểm toán kiểm toán số 501 co nội dung hướng dẫn cách thức kiểm toán liên quan trực tiếp đến khoản mục hàng tồn kho, đã hỗ trợ kiểm

toán viên rất nhiều trong công tác kiểm toán

Đề tài: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán dưới góc độ vận dụng các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam gồm 3 phần chính sau:

Phần 1: Giới thiệu chung

Phần 2: Kết quả thực hiện đề tài:

Chương 1: Cơ sở lý luận về Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán dưới góc độ vận dụng các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam

Chương 2: Vận dụng chuẩn mực kế toán và kiểm toán trong Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán tại công ty kiểm toán Pricewaterhouse - Coopers

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về việc vận dụng chuẩn mực kế toán và kiểm toán của VN trong Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Phần 3: Kết luận

[Ẩn quảng cáo]