Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính

Cấp:Đại học|Lượt xem:5137|Tải về:26|Số trang:34 | Ngày upload:04/03/2012

lời mở đầu trong mỗi doanh nghiệp, tiền mặt là một loại tài sản lưu động quan trọng, nó có khả năng thanh toán nhanh và có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.