/ 34

Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 5641|Tải về: 26|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong mỗi doanh nghiệp, tiền mặt là một loại tài sản lưu động quan trọng, nó có khả năng thanh toán nhanh và có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. mặt khác, các nghiệp vụ của doanh nghiệp liên quan nhiều đến việc thu hoặc chi trả bằng tiền, ví dô nh­: mua bán hàng hoá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]