/ 34

Kiểm toán khoản mục tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 5126|Tải về: 26|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong mỗi doanh nghiệp, tiền mặt là một loại tài sản lưu động quan trọng, nó có khả năng thanh toán nhanh và có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. mặt khác, các nghiệp vụ của doanh nghiệp liên quan nhiều đến việc thu hoặc chi trả bằng tiền, ví dô nh­: mua bán hàng hoá vật tư, tài sản cố định; các khoản chi phí phát sinh bằng tiền cũng diễn ra thường xuyên. do những đặc điểm trên, nên tiền mặt thường là đối tượng của sự gian lận và ăn cắp. vấn đề đặt ra đối với mỗi kiểm toán viên là phải thiết kế được trình tự kiểm toán khoản mục tiền mặt chặt chẽ, hiệu lực, đủ để phát hiện và ngăn ngõa những gian lận, sai sót hoặc sự lạm dụng trong quá trình quản lý, hạch toán tài khoản tiền mặt, góp phần nâng cao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.