/ 34

kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán tài chính.

Upload: PhuongNguyenThiHoai.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2296|Tải về: 10|Cấp: Đại học

lời mở đầu: trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, thị trường vốn đang dần từng bước được hoàn thiện, việc cổ phần hóa đang là xu hướng tiến tới của các doanh nghiệp nước ta đặc biệt là các doanh nghiệp quốc doanh. hoạt động kiểm toán với hai chức năng chính là xác minh và bày tỏ ý kiến đã trở thành hoạt động quan trọng đối với mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. đặc biệt trong kiểm toán vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. đề án bao gồm những phần chính: i. khái quát chung về nguồn vốn chủ sở hữu và kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán tài chính. ii. quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán tài chính....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.