Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kinh tế hộ gia đình, nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình và những giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:3242|Tải về:13|Số trang:9 | Ngày upload:29/11/2011

lời nói đầu hé gia đình, một khái niệm quá quen thuộc với mỗi chúng ta. nhưng trong mỗi chúng ta đã ai hiểu rõ khái niệm về hộ gia đình? một hộ gia đình theo kh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.