Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Cấp:Đại học|Lượt xem:187|Tải về:0|Số trang:28 | Ngày upload:29/03/2012

lời nói đầu nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. lùa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triể

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.