Kinh tế nông thôn,phát triển kinh tế nông thôn

Upload: BuiQuangDuy.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 286|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục trang a- đặt vấn đề. 1 b- nội dung. 2 i- khái niệm kinh tế nông thôn. 2 1. khái niệm. 2 2. vai trò cần thiết phát triển kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước. 3 ii. thực trạng, phương hướng và giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn 4 1. thực trạng kinh tế

MỤC LỤC

Trang

A- Đặt vấn đề. 1

B- Nội dung. 2

I- Khái niệm Kinh tế Nông thôn. 2

1. Khái niệm. 2

2. Vai trò cần thiết phát triển kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước. 3

II. Thực trạng, phương hướng và giải pháp để phát triển Kinh tế Nông thôn 4

1. Thực trạng kinh tế nông thôn nước ta trong thời kì đổi mới. 4

2. Quan điểm phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 10

3. Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam. 12

a. Phương hướng dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông thôn Việt Nam. 12

b. Phát triển kết cấu hạ tầng. 16

c. Áp dụng khoa học - công nghệ - kỹ thuật vào lao động sản xuất. 17

d. Hoàn thiện các chính sách kinh tế - xã hội ở nông thôn. 18

e. Hoàn thiện việc tổ chức quản lý Nhà nước đối với nông thôn. 19

g. Bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. 21

h. Quy hoạch nông thôn. 21

4. Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn. 22

C- Kết luận 27

Tài liệu tham khảo 2

[Ẩn quảng cáo]