Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Kinh tế nông thôn,phát triển kinh tế nông thôn

Cấp:Đại học|Lượt xem:169|Tải về:0|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục trang a- đặt vấn đề. 1 b- nội dung. 2 i- khái niệm kinh tế nông thôn. 2 1. khái niệm. 2 2. vai trò cần thiết phát triển kinh tế nông thôn trong thời k

MỤC LỤC

Trang

A- Đặt vấn đề. 1

B- Nội dung. 2

I- Khái niệm Kinh tế Nông thôn. 2

1. Khái niệm. 2

2. Vai trò cần thiết phát triển kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước. 3

II. Thực trạng, phương hướng và giải pháp để phát triển Kinh tế Nông thôn 4

1. Thực trạng kinh tế nông thôn nước ta trong thời kì đổi mới. 4

2. Quan điểm phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 10

3. Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam. 12

a. Phương hướng dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông thôn Việt Nam. 12

b. Phát triển kết cấu hạ tầng. 16

c. Áp dụng khoa học - công nghệ - kỹ thuật vào lao động sản xuất. 17

d. Hoàn thiện các chính sách kinh tế - xã hội ở nông thôn. 18

e. Hoàn thiện việc tổ chức quản lý Nhà nước đối với nông thôn. 19

g. Bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. 21

h. Quy hoạch nông thôn. 21

4. Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn. 22

C- Kết luận 27

Tài liệu tham khảo 2

Tag: nông thôn kinh tế, kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, cơ cấu kinh tế nông thôn, kinh tế xã hội nông thôn, phát triển kinh tế nông hộ, kinh tế nông nghiệp, kinh tế trong nông nghiệp, kinh tế hộ nông dân, kinh tế nông lâm nghiệp,