Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lạm phát và hậu quả của lạm phát

Cấp:Đại học|Lượt xem:1844|Tải về:4|Số trang:24 | Ngày upload:29/03/2012

lời nói đầu lạm phát là vấn đề lín của nền kinh tế. lạm phát và tăng trởng kinh tế có mối quan hệ đồng hành lẫn nhau. lạm phát chỉ có thể ở một mức nhất định mớ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.