/ 22

Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

Upload: QuynhDao.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 3378|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời mở đầu nền kinh tế hàng hoá phát triển có tính chu kỳ và khoảng cách giữa các chu kỳ phát triển của nó bị chi phối bởi những tác động của tăng trưởng kinh tế và lạm phát. tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát có mối quan hệ mật thiết với nhau. lạm phát làm thay đổi nhịp độ tăng trưởng kinh tế và qua đó ảnh hưởng lớn đến vần đề việc làm . đã có nhiều học thuyết kinh tế đề cập những góc độ khác nhau liên quan đến lạm phát giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát-hai vấn đề cốt lõi của kinh tế học vĩ mô. nói đến tăng trưởng là nói đến việc tăng năng lực sản xuất lành mạnh nhằm nâng cao mức sống của các tầng líp dân cư trong xã hội. tăng trưởng là một khái niệm mang tính...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.