Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Làm thế nào để nâng cao chất lượng chuyên môn

Cấp:Đại học|Lượt xem:759|Tải về:0|Số trang:13 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

i / cơ sở lí luận: 1- đặt vấn đề : nhận thức tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo lớp công dân vi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.