Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

LLNN - 2011.02 - Quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Cấp:Đại học|Lượt xem:4161|Tải về:19|Số trang:5 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman] [font=times new roman]đặt vấn đề [font=times new roman]trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.