Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

luật bảo vệ môi trường. Thực trạng về sự ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:1070|Tải về:4|Số trang:26 | Ngày upload:17/07/2012

lời mở đầu theo điều 1 luật bảo vệ môi trường được quốc hội nước cộng hòa xã hội việt nam khóa xi, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 thì "môi trường" bao g

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.