Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế thị trường và sự vận dụng của nó ở Việt Nam để xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN

Cấp:Đại học|Lượt xem:1785|Tải về:0|Số trang:33 | Ngày upload:09/01/2012

a. đặt vấn đề sau hơn 10 năm đổi mới toàn diện, việt nam đã vượt qua nhiều thử thách gay go. mặc dù có rất nhiều những khó khăn, trở ngại trong những hoàn cảnh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.