Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế thị trường và sự vận dụng của nó ở Việt Nam để xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN

a. đặt vấn đề sau hơn 10 năm đổi mới toàn diện, việt nam đã vượt qua nhiều thử thách gay go. mặc dù có rất nhiều những khó khăn, trở ngại trong những hoàn cảnh

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1625|Tải về:0|Số trang:33

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: