/ 20

Lý luận Học thuyết Giá trị lao động của trường phái cổ điển Anh và những đóng góp to lớn mang tính cách mạng của C. Mác vào học thuyết này.

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 6011|Tải về: 3|Cấp: Thạc sĩ

học viện ngân hàng khoa sau đại học tiểu luận môn học lịch sử học thuyết kinh tế đề tài: lý luận học thuyết giá trị lao động của trường phái cổ điển anh và những đóng góp to lớn mang tính cách mạng của c. mác vào học thuyết này. người thực hiện : nguyễn thị mai yên hà nội - 2008 mục lục trang i. lời mở đầu 1 ii. nội dung 3 1. hoàn cảnh ra đời kinh tế chính trị học tư sản cổ điển anh 3 2. đối tượng và phương pháp nghiên cứu 4 2.1 đối tượng 4 2.2 phương pháp nghiên cứu 4 3. tư tưởng về học thuyết giá trị lao động của một số nhà kinh 5 tế tiêu biểu của trường phái cổ điển anh 3.1 william petty 5 3.2 adam smith 7 3.3 david ricardo 10 4. lý luận của c.mỏc về học thuyết giá trị lao động 12...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.