Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lý luận tiền công của Mác và sự vận dụng lý luận tiền công trong chính sách tiền lương ở nước ta hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:1498|Tải về:6|Số trang:11 | Ngày upload:03/03/2012

i-phần mở đầu: từ trước tới nay và sau này với xu hướng phát triển đến chóng mặt của nền kinh tế,với trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng được đổi mới thì đối v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.