/ 21

Lý luận về tái sản xuất và ý nghĩa của việc nghiên cứu này trong thực tiễn để nghiên cứu

Upload: NhokkutebuongbinhBui.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1722|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu việc đẩy mạnh quá trình tái sản xuất, mở rộng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. vì thế việc nhận thức đúng đắn những cơ sở lý luận và thực tiễn của nã - những khái niệm cơ bản của tái sản xuất - xã hội - vai trò của nền sản xuất xã hội - nội dung quá trình tái sản xuất tư bản xã hội và điều kiện thực hiện sản xuất xã hội trong tái sản xuất mở rộng, những quan điểm cơ bản việc thực hiện cũng như những phương hướng và giải pháp thực hiện có hiệu quả quá trình tái sản xuất mở rộng là...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.