Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mác K36 Lý luận về hàng hoá sức lao động của C.Mác với thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:2555|Tải về:12|Số trang:11 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

trong những năm gần đây, việt nam hội nhập với nền kinh tế thế giới, kinh tế tri thức trở thành xu hướng phát triển chung của thế giới và việt nam cũng không nằ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.