Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phong dân tộc từ 1941- 1945

Upload: QuangTienMinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 595|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu cách mạng tháng tám là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc việt nam, nó đập tan xiềng xích của thực dân pháp và phát xít nhật, lật nhào chế độ quân chủ hàng thế kỉ trên đất nước ta, mở ra một kỉ nguyên mới trong đời sống của nhân dân ta, kỉ nguyuên mà nhân dân lao động đã đứmg lên là

LỜI NÓI ĐẦU

Cách mạng tháng Tám là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam, nó đập tan xiềng xích của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ hàng thế kỉ trên đất nước ta, mở ra một kỉ nguyên mới trong đời sống của nhân dân ta, kỉ nguyuên mà nhân dân lao động đã đứmg lên làm chủ vận mệnh của mình, thiết lập nên một nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, một chế độ tiên tiến nhất ở Đông Dương. Góp phần vào thành công vĩ đại đó là sự lãnh đạo tài tình, khôn khéo của Đảng, trong đó sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và những hoạt động đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta từ tháng 5/1941- tháng 2/1945 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Có thể nói, giai đoạn 1941- 1945 là một giai đoạn đánh dấu sự phát triển lớn trong nhận thức và lí luận của chủ nghĩa Mac- Lênin về mặt trận và sự vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh xã hội Việt Nam của Đảng cộng sản Đông Dương. Do đó, tìm hiểu về Mặt trận Việt Minh, một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chưa từng thấy từ trước trong lịch sử, một kì công trong sự lãnh đạo giải phóng dân tộc của Đảng cộng sản Đông Dương, đặc biệt thể hiện rõ nét trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta từ 1941- 1945 nhằm làm sáng tỏ sự chuyển hướng đường lối sách lược và sự sáng tạo về một mặt trận của Đảng ta; tìm hiểu những nét độc đáo của Mậưt trận Việt Minh so với các mặt trận trước nó trong cách mạng Việt Nam và cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới trong đại chiến thế giới lần thứ hai cũng như vị trí to lớn của nó trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1941- 1945 và đặc biệt là đối với sự nghiệp cách mạng tháng Tám vĩ đại của dân tộc ta.

Đề tài “Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phong dân tộc từ 1941- 1945” là một đề tài hay song cũng tương đối phức tạp. Hơn nữa, do trình độ nhận thức cá nhân, tài liệu tham khảo còn hạn chế, đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi bài tiểu luận cho nên, chắc chắn baì viết này của tôi vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu xót. Vì vậy, tôi rất mong được thầy cô giáo trong khoa Lịch sử giúp đỡ, bổ sung vào những chỗ thiếu xót đó để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

I. Sự ra đời của mặt trận Việt Minh 3

1. Hoàn cảnh ra đời của mặt trận Việt Minh 3

2. Tổ chức của mặt trận Việt Minh 13

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam từ tháng 5 - 1941 đến tháng 2 - 1945 15

1. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam từ tháng 5- 1941 đến tháng 2- 1943 15

1.1. Chương trình cứu nước của mặt trận Việt Minh 15

1.2. Đấu tranh du kích cục bộ và phong trào đáu tranh kinh tế, chính trị của các tầng lớp nhân dân từ 1941 đến 1943 17

3. Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng tháng 2-1943 20

4. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và cuộc đấu tranh để mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật- Pháp tính từ 2-1943 đến 2-1945 23

4.1. Phong trào đấu tranh kinh tế, chính trị và vũ trang cục bộ của nhân dân ta từ đầu 1943 đến 2-1945 23

4.1.1. Phong trào đấu tranh kinh tế và chính trị của công nhân và nông dân trong toàn quốc 23

4.1.2. Sự phát triển của chiến tranh du kích và các căn cứ Bắc Sơn- Vũ Nhai và Cao- Bắc- Lạng 25

4.2. Cuộc đấu tranh để tập hợp lực lượng cách mạng, mở rộng mặt trận thống nhất chống Nhật- Pháp 27

4.2.1. Cuộc vận động liên minh với “Việt nam cách mệnh đồng chí hội” 27

4.2.2. Đảng dân chủ Việt Nam ra đời và tham gia mặt trận Việt Minh

4.3. Cuộc vận động cách mạng trên mặt trận văn hoá tư tưởng 30

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

[Ẩn quảng cáo]