Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mê tín dị đoan và việc bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan tại đền Sòng Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:6328|Tải về:11|Số trang:19 | Ngày upload:05/05/2012

1. lý do chọn đề tài đã có một thời gian, tệ mê tín dị đoan ở nước ta lắng hẳn xuống và co hẹp lại do phong trào xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hoá mới

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.