Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mô hình trang trại chăn nuôi bò cái lai sind tạo giống bò sữa , bò thịt chất lượng cao kết hợp trồng cây ăn quả ở xã Vân Diên Huyện Nam đàn tỉnh Nghệ An

Cấp:Đại học|Lượt xem:2396|Tải về:4|Số trang:26 | Ngày upload:29/03/2012

lời nói đầu các loại hình tổ chức kinh doanh trong nông nghiệp rất phong phú và đa dạng . tuỳ theo mục đích nghiên cứu và tiêu thức phân loại chúng được phân th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.