Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mô tả đặc điểm hình ảnh của tắc ruột sau mổ trên x-quang và siêu âm và Đánh giá giá trị của x-quang và siêu âm trong chẩn đoán tắc ruột sau mổ

Cấp:Đại học|Lượt xem:628|Tải về:6|Số trang:149 | Ngày upload:03/09/2013

Chuyên mục: | Trường:

Tắc ruột được định nghĩa là sự ngưng trệ một phần hoặc hoàn toàn lưu thông của chất rắn, hơi, dịch trong lòng ruột do sự tắc nghẽn từ góc tá hỗng tràng cho đến

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.