Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mô tả quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC.

Cấp:Đại học|Lượt xem:972|Tải về:7|Số trang:39 | Ngày upload:29/10/2012

chương mở đầu 1. sự cần thiết của đề tài: trong xu thế hiện nay, khi mà xã hội ngày càng phát triển, các hình thức kinh doanh ngày càng đa dạng, các nghiệ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.