/ 17

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3811|Tải về: 10|Cấp: Đại học

lời mở đầu có thể nói, "lý luận" và "thực tiễn" là hai phạm trù thường xuyên được đề cập đến trong các hoạt động của con người. giữa lý luận và thực tiễn có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau và nó là một trong những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin nói chung và của lý luận nhận thức macxit nó

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]