/ 17

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3503|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời mở đầu có thể nói, "lý luận" và "thực tiễn" là hai phạm trù thường xuyên được đề cập đến trong các hoạt động của con người. giữa lý luận và thực tiễn có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau và nó là một trong những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin nói chung và của lý luận nhận thức macxit nói riêng. trong bất kỳ một lĩnh vực hoạt động nào của con người thì những vấn đề về lý luận và thực tiễn phải được đưa ra xem xét trong mối liên hệ với nhau. có như vậy hoạt động của con người mới có thể đi đúng hướng và đạt được hiệu quả cao. lịch sử phát triển đã chứng minh rằng phải luôn kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong mọi hoạt động. nếu có sự vi phạm nguyên tắc này thì kết quả thu được sẽ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.