Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:3514|Tải về:9|Số trang:17 | Ngày upload:22/11/2011

lời mở đầu có thể nói, "lý luận" và "thực tiễn" là hai phạm trù thường xuyên được đề cập đến trong các hoạt động của con người. giữa lý luận và thực tiễn có mối

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.