Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta

Cấp:Đại học|Lượt xem:1862|Tải về:12|Số trang:9 | Ngày upload:11/08/2012

[font=times new roman]1- thực tiễn là gì?[font=times new roman] thực tiễn là một trong những phạm trù nền tảng, cơ bản không chỉ của lý luận nhận thứ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.