/ 9

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta

Upload: AnhTucFlower.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2308|Tải về: 19|Cấp: Đại học

[font=times new roman]1- thực tiễn là gì?[font=times new roman] thực tiễn là một trong những phạm trù nền tảng, cơ bản không chỉ của lý luận nhận thức mácxít mà còn của toàn bộ triết học mác – lênin nói chung.[font=times new roman]* quan điểm của triết học trước mác:[font=times new roman]

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]