/ 13

Mối quan hệ giữa chủ tịch nước với các cơ quan nhà nước ở trung ương

Upload: CuongTran.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 917|Tải về: 2|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

[font=times new roman]bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan (loại cơ quan) nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất. trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chủ tịch nước là một trong những thành tố quan trọng và trong hiến pháp có hẳn một chế định pháp luật về chủ tịch nước. để phát huy cao độ uy tín và trách nhiệm của mình trong quản lí nhà nước thì chủ tịch nước phải gắn bó chặt chẽ đối với các cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan nhà nước ở trung ương. vậy nên, bài tập này em xin đi sâu vào: “mối quan hệ giữa chủ tịch nước với các cơ quan nhà nước...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.