/ 13

Mối quan hệ giữa chủ tịch nước với các cơ quan nhà nước ở trung ương

Upload: CuongTran.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1277|Tải về: 10|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

[font=times new roman]bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan (loại cơ quan) nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất. trong bộ máy nhà nước xã hội chủ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]