Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Cấp:Đại học|Lượt xem:2868|Tải về:2|Số trang:18 | Ngày upload:19/03/2012

mở đầu lịch sử xã hội loài người cho đến nay là lịch sử phát triển của năm phương thức sản xuất (ptsx): công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.