/ 19

mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Upload: ThaoDaoXuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2118|Tải về: 0|Cấp: Đại học

a. đặt vấn đề sau đại hội toàn quốc lần thứ ix chóng ta bước vào thời kỳ phát triển mới thời kỳ "đầy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước" định hướng phát triển nhằm mục tiêu "xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh". không phải ngẫu nhiên việc nghiên cứu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang tiến hành hôm nay....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.