Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Môn Tài chính quốc tế Phân tích những nhân tố tác động tới TGHĐ

Cấp:Đại học|Lượt xem:4445|Tải về:6|Số trang:14 | Ngày upload:29/11/2011

v ên đề tỷ giá hối đoái luôn là vấn đề nhạy cảm đối với nền kinh tế. tỷ giá hối đoái có sự tác động trực tiếp tới cán cân thanh tóan của một nước, mà trước hết

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.