/ 12

Một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngôì cho học sinh lớp 9 trường THCS Cao Phong.

Upload: NtpChi.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3493|Tải về: 2|Cấp: Đại học

i. lý do chọn đề tài trong sự nghiệp đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. thì yếu tố con người luôn luôn chiếm vi trí quan trọng hàng đầu. chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ: “ muốn có chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. trong hình mẫu và phẩm chất con người, sức khoẻ và thể chất chiếm một vị trí đáng cần thiết để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. do đó thể dục thể thao là một bộ phận của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, nó tổng hợp các phương tiện, phương pháp nhằm con người phát triển toàn diện, hài hoà, đặc biệt hoạt động thể dục thể thao là một trong những hình thức cơ bản, chuẩn bị thể lực...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.