Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường th&thcs xuân lập na hang-tuyên quang

Cấp:Đại học|Lượt xem:2650|Tải về:8|Số trang:34 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục stt phần i: trang 1 lý do chọn đề tài 1 2 mục đích nghiên cứu 2 3 khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4 giả thuyết khoa học 3 5 nhiệm vụ nghiên cứu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.