/ 34

Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường th&thcs xuân lập na hang-tuyên quang

Upload: TrungKien.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2635|Tải về: 8|Cấp: Đại học

mục lục stt phần i: trang 1 lý do chọn đề tài 1 2 mục đích nghiên cứu 2 3 khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4 giả thuyết khoa học 3 5 nhiệm vụ nghiên cứu 3 6 giới hạn của đề tài 4 7 phương pháp nghiên cứu 4 phần ii: nội dung chư¬ơng 1: cơ sở lý luận 5 1.1 quan niệm về nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách 5 1.2 quan điểm của đảng và nhà nước về sự phát triển nhân cách nhà giáo 5 2 vai trò,vị trí của giáo dục và giáo dục tiể học. 6 3 người giáo viên tiêur học trong sự nghiệp giáo dục &đào tạo. 8 4.1 tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên. 9 chư¬ơng 2:thực trạng về chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường th&thcs xuân lập na hang-tuyên quang 12 1 đặc điểm tình hình địa phương. 12 2 tình hình nhà trường và địa phương. 12 3 thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trư¬ờng th&thcs xuân lập. 14 chư¬ơng 3: một số biện pháp bồi d¬ưỡng nhằm nâng cao chất l¬ượng đội ngũ giáo viên ở trư¬ờng th&thcs xuân lập na hang- tuyên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.