Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng day - học (Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Cấp:Đại học|Lượt xem:6178|Tải về:14|Số trang:17 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman] a. đặt vấn đề 2 b. giải quyết vấn đề 3 i. cơ sở lý luận: 3 1. vị trí của tổ chuyên môn: 3 2. chức năng tổ chuyên môn 4 3. nhiệm vụ tổ chu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.