Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Upload: OwenLe.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 788|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục phần i - mở đầu i-/ lý do chọn đề tài ii-/ mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 2.1-/ mục đích: 2.2-/ nhiệm vụ nghiên cứu: iii-/ phạm vi nghiên cứu. iv-/ phương pháp nghiên cứu 4.1-/ nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 3 4.2-/ nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 3 v-/ khách thể và đối

MỤC LỤC

PHẦN I - MỞ ĐẦU

I-/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

II-/ MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.

2.1-/ Mục đích:

2.2-/ Nhiệm vụ nghiên cứu:

III-/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

IV-/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1-/ Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 3

4.2-/ Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 3

V-/ KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4

5.1-/ Khách thể 4

5.2-/ Đối tượng nghiên cứu. 4

PHẦN II - NỘI DUNG 5

CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 5

I-/ BẬC TIỂU HỌC, NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC. 5

1.1. Vị trí tầm quan trọng của giáo dục tiểu học. 5

1.2. Mục tiêu của bậc tiểu học: 6

II-/ TRƯỜNG TIỂU HỌC: 6

2.1. Vị trí chức năng của trường tiểu học: 6

2.2. Nhiệm vụ của trường tiểu học: 7

2.3. Hiệu trưởng trường tiểu học: 7

2.4. Người giáo viên tiểu học 8

2.5. Những nội dung cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học. 9

2.6. Học sinh tiểu học. 10

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC

TRƯỜNG TIỂU HỌC: SỐ 2 HOÀN LÃO, HẢI TRẠCH, SỐ 2 THANH

TRẠCH THUỘC HUYỆN BỐ TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH. 12

I-/ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG. 12

1-/ Khái quát về tình hình kinh tế xã hội, văn hoá nơi các trường đóng. 12

2-/ Tình hình chung của ba trường tiểu học trên. 13

II-/ THỰC TRẠNG VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở BA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN. 14

1-/ Trường tiểu học số 2 Hoàn Lão: 14

2-/ Trường tiểu học Hải Trạch. 15

3-/ Trường tiểu học số 2 Thanh Trạch. 15

CHƯƠNG III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

I-/ NHẬN THỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG. 19

II-/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. 20

PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 35

1-/ Kết luận: 35

2-/ Đề xuất: 36

[Ẩn quảng cáo]