Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Cấp:Đại học|Lượt xem:598|Tải về:3|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục phần i - mở đầu i-/ lý do chọn đề tài ii-/ mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 2.1-/ mục đích: 2.2-/ nhiệm vụ nghiên cứu: iii-/ phạm vi nghiên cứu. i

MỤC LỤC

PHẦN I - MỞ ĐẦU

I-/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

II-/ MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.

2.1-/ Mục đích:

2.2-/ Nhiệm vụ nghiên cứu:

III-/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

IV-/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1-/ Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 3

4.2-/ Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 3

V-/ KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4

5.1-/ Khách thể 4

5.2-/ Đối tượng nghiên cứu. 4

PHẦN II - NỘI DUNG 5

CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 5

I-/ BẬC TIỂU HỌC, NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC. 5

1.1. Vị trí tầm quan trọng của giáo dục tiểu học. 5

1.2. Mục tiêu của bậc tiểu học: 6

II-/ TRƯỜNG TIỂU HỌC: 6

2.1. Vị trí chức năng của trường tiểu học: 6

2.2. Nhiệm vụ của trường tiểu học: 7

2.3. Hiệu trưởng trường tiểu học: 7

2.4. Người giáo viên tiểu học 8

2.5. Những nội dung cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học. 9

2.6. Học sinh tiểu học. 10

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC

TRƯỜNG TIỂU HỌC: SỐ 2 HOÀN LÃO, HẢI TRẠCH, SỐ 2 THANH

TRẠCH THUỘC HUYỆN BỐ TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH. 12

I-/ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG. 12

1-/ Khái quát về tình hình kinh tế xã hội, văn hoá nơi các trường đóng. 12

2-/ Tình hình chung của ba trường tiểu học trên. 13

II-/ THỰC TRẠNG VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở BA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN. 14

1-/ Trường tiểu học số 2 Hoàn Lão: 14

2-/ Trường tiểu học Hải Trạch. 15

3-/ Trường tiểu học số 2 Thanh Trạch. 15

CHƯƠNG III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

I-/ NHẬN THỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG. 19

II-/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. 20

PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 35

1-/ Kết luận: 35

2-/ Đề xuất: 36

Tag: một số biện pháp, công tác chủ nhiệm, công tác chỉ đạo, chủ nhiệm lớp, phương pháp chủ nhiệm, biện pháp canh tác, học tiếng pháp cơ bản, hình học cơ bản lớp 7, chỉ đạo dạy học, một số tác giả,