Một số biện pháp hạ giá thành tại công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lào Cai

Upload: KenLe.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 250|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời nói đầuchương i: cơ sở lý luận về chi phí - giá thành1.1. chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm1.1.1. chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất1.1.1.1. phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất1.1.1.2. phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung tính chất kinh

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ - GIÁ THÀNH

1.1. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

1.1.1.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung tính chất kinh tế của các yếu tố chi phí

1.1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích công dụng kinh tế theo địa điểm phát sinh

1.1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí đối tượng tính chi phí

1.1.1.3. Phân loại này thì chi phí được chia thành 2 loại

1.2. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán

1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.3.1. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

1.3.2. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ

1.3.3. Phương pháp giá thành theo hệ số

1.3.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức

Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀO CAI

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀO CAI

2.1.1. Chức năng nhiệm vụ công ty

2.1.2. Dây truyền công nghệ

2.1.2.1. Dây chuyền sản xuất Gạch

Sơ đồ công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

2.1.3. Nguồn nhân lực của công ty

2.1.4. Tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý

2.1.4. Tài sản và nguồn vốn của công ty

2.1.5. Nguyên vật liệu và nhu cầu vật tư của công ty

2.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT

2.2.1. ý nghĩa phân tích giá thành sản phẩm

2.2.2. Phân tích tình hình giá thành đơn vị sản phẩm của doanh nghiệp năm 2004

2.2.3. Phân tích tình hình giá thành sản phẩm của công ty theo khoản mục

2.2.3.1. Khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.3.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3.2.1. Do ảnh hưởng 2 nhân tố là số lượng nhân công sản xuất và tiền lương bình quân

2.2.3.2.1. Do ảnh hưởng lương

2.2.3.3. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung dùng trong sản xuất kinh doanh

2.2.3.4. Nhận xét và đánh giá các khoản mục chi phí

Chương III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

3.2. XÂY DỰNG GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH

3.3. PHƯƠNG HƯỚNG HẠ GIÁ THÀNH

3.3.1. Tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất

3.3.2. Giảm tiêu hao điện năng và nhiên liệu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Lào Cai

3.3.3. Biện pháp tăng năng xuất lao động, giảm chi phí

3.3.4 Biện pháp tăng sản lưọng, giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm

ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN

[Ẩn quảng cáo]