Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể

Cấp:Đại học|Lượt xem:4638|Tải về:14|Số trang:23 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman]i. phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài: chưa là mẹ nhưng chứa chan tình mẹ bởi yêu nghề nên quý lớp măng non. dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ tuổi mầ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.