Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán "vốn bằng tiền và các khoản thanh toán" ở công ty cơ nhiệt điện công trình.

Upload: HacknNho.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 594|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời mở đầu 1 chương i: cơ sở lý luận của vốn bằng tiền 3 và các khoản thanh toán 3 i. kế toán vốn bằng tiền 3 1. khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền : 3 2. kế toán tiền mặt 4 3. kế toán tiền gửi ngân hàng 14 4. kế toán tiền đang chuyển 16 ii. hạch toán các nghiệp vụ về tiền vay. 19 1. khá

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN 3

VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN 3

I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 3

1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền : 3

2. Kế toán tiền mặt 4

3. Kế toán tiền gửi ngân hàng 14

4. Kế toán tiền đang chuyển 16

II. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỀ TIỀN VAY. 19

1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán. 19

2. Tài khoản sử dụng. 20

3. Phương pháp hạch toán 20

III. CÁC KHOẢN THANH TOÁN 24

1. Kế toán các khoản phải thu của khách hàng 24

2. Kế toán khoản phải thu nội bộ 27

4. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 34

5. Kế toán các khoản ứng trước 38

PHẦN II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN CỦA 44

CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐIỆN. 44

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 44

1. Sự ra đời của công ty 44

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 44

3. Cơ cấu bộ máy quản lý công ty 45

5. Hình thức tổ chức công toán kế toán và bộ máy kế toán tại Công ty cơ nhiệt điện công trình. 47

6. Hình thức sổ kế toán. 48

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 51

A. Lý luận chung 51

1. Nguyên tắc về kế toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán, vay ngân hàng 51

2. Quá trình hạch toán nghiệp vụ 52

B. Thực tế thu hoạch tại công ty cơ nhiệt điện công trình 55

1. Hạch toán quỹ tiền mặt 55

2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng 66

3. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua 70

4. Hạch toán các khoản tạm ứng 72

5. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán với người bán 75

6. Kế toán các khoản phải trả công nhân viên, các khoản phải trả, phải nộp khác, chi phí trả trước 75

7. Kế toán các khoản phải tra phải nộp ngân sách 80

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN "VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN" Ở CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐIỆN CÔNG TRÌNH. 83

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KÉ TOÁN "VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN" Ở CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐIỆN CÔNG TRÌNH. 83

II, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN"VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN" Ở CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐIỆN CÔNG TRÌNH. 84

KẾT LUẬN 85

[Ẩn quảng cáo]